Υποβολή Περιλήψεων

Καλούνται οι εισηγητές να στείλουν τις περιλήψεις των εισηγήσεών τους μέχρι τις 15-11-2009, στο e-mail rg.ikaneb|oirdenys-siesigisie#rg.ikaneb|oirdenys-siesigisie.

Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε MS-Word με γραμματοσειρά Times New Roman και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

* Τίτλο εισήγησης
* Πλήρη στοιχεία των συγγραφέων (με υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα κάνει την παρουσίαση)
* Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές
* Μορφή παραγράφου: μονό διάστιχο
* 'Εκταση περίληψης: 300-500 λέξεις
* Λέξεις κλειδιά: Μέχρι 5 λέξεις
* Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Κατεβάστε τη φόρμα υποβολής περιλήψης.

Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή με e-mail, να σταλεί στο fax: 210-3642216.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License