Προηγούμενα Συνέδρια

1ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης
Θέμα: "Βιβλιοθήκες Τέχνης : ο ρόλος και οι ιδιαιτερότητές τους"
Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
18-19 Ιουνίου 1998

2ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης
Θέμα: "Συγκρότηση και συντονισμός του χώρου των βιβλιοθηκών, των μουσείων και των αρχείων τέχνης στην Ελλάδα: αναζήτηση πολιτικής και πρακτικών συνεργασίας"
Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
1-2 Φεβρουαρίου 2008

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License